Skip Navigation Links
Home
TV
Αρθρα
Κ. Διαθηκη
«Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δε γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού.» Κατα Ιωάννη John 3:5 ΄
ΠΑΡΑΚΑΛΩ "LIKE" / "SHARE" !


Skip Navigation Links
Stasinos.orgHome
GREEK TV TV
Καινη Διαθήκη
Χριστιανικά
About
 
@@@


Home
Η ταπείνωση - Χαράλαμπος Νεοφύτου tapeinwsh 7/4/2018 12:00 πμ
Υπάρχει η συκοφαντία, ό διασυρµός που ταπεινώνουν κοινωνικά. Οι δοκιμασίες και οι πειρασμοί διορθώνουν ταπεινωτηκά και με την εκούσια ταπείνοφρωσήνη χωρίς υπερηφάνεια και φιλαυτία, ο πιστός εισέρχεται στην συνειδηση του Θεού...στην βασιλεία του Θεού όπου υπάρχει πραγματική ελευθερία.
Η ταπεινωσηΣτή λέξη «ταπείνωση» τά διάφο- ρα λεξικά δίνουν τήν ἔννοια τοῦ ἐ- ξευτελισµοῦ, τῆς µηδαµινότητας, τῆς καταστροφῆς, πού προκαλοῦν ἄλλοι σέ ἄλλους ἀνθρώπους ἠθεληµένα, γι- ά νά τούς καταστρέψουν ἠθικά, κοι- νωνικά καί οἰκονοµικά, ἐπειδή τούς ἐχθρεύονται ἀπό ζήλεια ἤ µίσος, θε- ωρώντας τους ἐχθρούς τους.


Αὐτή εἶναι ἡ ἔννοια πού δίνει καί ὁ κόσµος στή λέξη «ταπείνωση». Μ’ αὐτή τήν ἔννοια τή γνωρίσαµε πολ- λές φορές στή ζωή µας, ἴσως ἀκόµα νά εἴχαµε καί ἰδίαν ἐµπειρία. Ὑπάρχει ὅµως καί ἄλλη ἑρµηνεία καί τρόπος ἐφαρµογῆς τῆς ταπείνω-σης, πού, ἀντί νά καταστρέψει, ὑψώ- νει τόν ἄνθρωπο, τόν κάνει ἅγιο καί λέγεται ἁγία ταπείνωση. Αὐτή εἶναι πού µᾶς ἐνδιαφέρει καί αὐτή θά µᾶς ἀπασχολήσει.


Ἕνας µεγάλος Ὅσιος ὁ Ἰωάννης, ὁ ἐπικαλούµενος προφήτης, σέ ἐρώ- τηση τί εἶναι ἡ ταπείνωση ἔδωκε τόν ἑξῆς ὁρισµό: «Ταπείνωση εἶναι νά πιστεύεις ὅτι δέν εἶσαι ἄξιος νά σέ λογαριάζουν οἱ ἄλλοι, καί νά κόψεις τό δικό σου θέληµα καί νά ὑποµένεις τά ἔξωθεν ἐπερχόµενα σέ σένα χωρίς ταραχή.  Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή ταπεί- νωση στήν ὁποία δέ βρίσκει χῶρον ἡ κενοδοξία».  Ἡ ταπείνωση εἶναι ὅπως ἕνα µα- χαίρι πού, ἄν τό χρησιµοποιεῖς γιά νά ἐξυπηρετεῖς τή ζωή σου, εἶναι ἐρ- γαλεῖο ὠφέλιµο. Ἄν ὅµως τό χρησι- µοποιεῖς γιά νά κάνεις κακό, τότε γί- νεται φονικό ὅπλο. Ἀκόµα µποροῦµε νά παροµοιάσουµε τήν ταπείνωση µ’ ἕνα συστατικό πού µπορεῖ κάποιος νά τό χρησιµοποιήσει σάν φάρµακο καί ἄλλος νά τό χρησιµοποιήσει σάν δηλητήριο.  Οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσµου χρησι- µοποιοῦν τήν ταπείνωση, γιά νά πληγώσουν τούς ἄλλους ἀνθρώπους, ἐνῶ ὁ Θεός καί οἱ ἄνθρωποί Του τή χρησιµοποιοῦν σάν φάρµακο, γιά νά θεραπεύσουν τά ψυχοφθόρα πάθη τῆς ὑπερηφάνειας, τῆς φιλαυτίας, καί τοῦ ἐγωϊσµοῦ.


Κι ἄν ἀκόµα οἱ ἄνθρωποι τοῦ δι- αβόλου χρησιµοποιοῦν τήν ταπείνω- ση γιά νά καταστρέψουν κάποιον ἄνθρωπο πιστό στό Θεό, αὐτός µπο- ρεῖ νά µετατρέψει τό ἀποτέλεσµα σέ εὐεργετικό µέσο σωτηρίας, µέ τήν ὑ- ποµονή, τήν ἀγάπη, τή σωφροσύνη καί τήν καταφυγή του στόν Κύριο.  Μορφες ταπεινωσης  Στή πορεία τῆς ζωῆς του ὁ ἄν- θρωπος θά συναντήσει τρεῖς µορφές ταπείνωσης. Ἡ µιά προέρχεται ἀπό τήν κακία τῶν ἀνθρώπων, ἡ δέ ἄλλη ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ Τρίτη εἶναι ἡ ἑκούσια ταπείνωση, ἡ ταπει- νοφροσύνη πού ὁ ἴδιος θά θελήσει νά ἐπιβάλει στόν ἑαυτό του.


α) Συµβαίνει πολλές φορές ἄν- θρωποι, κυριευµένοι ἀπό ζήλεια καί φθόνο γιά τήν πρόοδο τῶν συναν- θρώπων τους, νά θέλουν νά ταπει- νώσουν, νά ἐξευτελίσουν κάποιο, γιά νά ἱκανοποιήσουν τά ζηλόφθονά τους αἰσθήµατα. Χρησιµοποιοῦν γι’ αὐτό τή συκοφαντία καί τό διασυρ- µό, µέ ἀποτέλεσµα νά βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος σέ πολύ δύσκολη θέση, γι-ατί στά µάτια τῶν ἄλλων εἶναι ἐκτε- θειµένος στά ψεύδη καί στίς συκοφα- ντίες. Αὐτή εἶναι µιά µορφή ταπείνω- σης πού συχνά συναντοῦµε στό σύγ- χρονο κόσµο µας, ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος ἔγινε ὑλόφρονας, ὑπερήφανος ἀτοµι- στής, τόν ἐνδιαφέρει µόνο ὁ στενός του κύκλος καί ἡ καλοπέραση. Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἀνθρώ- πων, δυστυχῶς βρίσκεται σ’ αὐτή τήν καταστρεπτική ὁδό πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο µακρυά ἀπό τήν ὁδό τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.β) Ἄλλη µορφή ταπείνωσης εἶ- ναι αὐτή πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ χρη- σιµοποιεῖ σάν φάρµακο σωτήριο γιά θεραπεία τῶν παθῶν καί σωτηρία τῆς ψυχῆς καί συνίσταται στό ἑξῆς: Ὅταν ὁ παντογνώστης Κύριος βλέ- πει τόν πιστό του ἄνθρωπο νά παρα- σύρεται ἀπό τίς ἀδυναµίες του καί νά κινδυνεύει νά χάσει τόν Παράδει- σο, τότε ἐπεµβαίνει µέ ἀγάπη καί ἐ-πιτρέπει στόν πειραστή διάβολο νά τόν δοκιµάσει µέ διάφορους τρόπους καί πειρασµούς, πάντοτε µέχρι κά- ποιου βαθµοῦ, γιά νά ἀνοίξουν τά µάτια τῆς ψυχῆς του καί νά ξαναβρεῖ τό δρόµο τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί τῆς βασιλείας Του. Ἐδῶ ὅµως ὑπάρ- χει µιά µεγάλη διαφορά. Ἐνῶ ἡ ἀν- θρώπινη δοκιµασία φτάνει µέχρι κα- ταστροφῆς , ἡ δοκιµασία τοῦ Θεοῦ ἔ- χει ὅρια µέχρι ἐκεῖ πού ἀντέχει ὁ ἄν- θρωπος καί ὄχι περισσότερο. ∆έν ἀ- φήνει ὁ Θεός, τόν ἄνθρωπο νά λυγί- σει κάτω ἀπό τό βάρος τῶν δοκιµα- σιῶν, ἀλλά ἐπεµβαίνει, τόν στηρίζει καί τόν σώζει. Ἡ δοκιµασία πού προέρχεται ἀπό τό Θεό εἶναι φιλάν- θρωπη.Παραδείγµατα ὑπάρχουν πολ- λά ἀπό τούς χρόνους τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, τόσο ἀπό ἄτοµα ὅσο καί ἀπό ἔθνη. Ὁ βασιλέας ∆αυΐδ, γιά πα- ράδειγµα, ξέφευγε ἀπό τό δρόµο τοῦ -17- Θεοῦ. Τότε ὁ Κύριος τόν ταπείνωνε µέ διάφορους τρόπους καί ξανάβρι- σκε τό δρόµο του.Ὁ ἴδιος ὁµολογοῦ- σε: «πρίν µέ ταπεινώσεις , Θεέ µου, ἐγώ εἶχα ἁµαρτήσει ἐνώπιόν σου». Ἀκόµα παραδέχεται ὅτι ὠφελήθηκε ἀπό τήν ταπείνωση τοῦ Κυρίου. «Εὐ- εργετικό καί σωτήριο ὑπῆρξε τό γε- γονός, ὅτι µέ τήν πατρική σου παι- δαγωγία διά τῶν θλίψεων µέ ἐταπεί- νωσες, γιά νά µάθω καλύτερα τίς ἐ- ντολές σου»(ψαλµ.118.68-71).Καί τό ἰουδαϊκό ἔθνος, ὁ λαός τοῦ Κυρίου, ὅταν υἱοθετοῦσε τά ἔθι- µα τῶν εἰδωλολατρῶν γειτόνων του, ἐπέτρεπεν ὁ Θεός νά πολεµηθοῦν ἀ- πό ἄλλα ἔθνη καί νά ταπεινωθοῦν, πράγµα πού τούς ἄνοιγε τά µάτια καί µετανοοῦσαν καί σώζονταν.Αὐτά τά παραδείγµατα συνε- χίζονται καί στήν ἐποχή τῆς Καινῆς -18- ∆ιαθήκης. Ἕνας Παῦλος δοκιµάζε- ται κατά παραχώρηση Θεοῦ καί τα- πεινώνεται, γιατί αὐτό ἀπαιτοῦσε τό συµφέρο του κατά τήν παντογνωσία τοῦ Κυρίου. Εἶναι καί πολλά ἄλλα τέτοια πού παρουσιάζει ἡ ἱστορία τοῦ κόσµου καί θά ἀναφέρουµε ἀρ- γότερα.γ) Ὑπάρχει καί µιά τρίτη µορ- φή ταπείνωσης πού συναντοῦµε στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας µας, σέ Μονα- χούς καί λαϊκούς ἀνθρώπους. Εἶναι ἡ ἑκούσια ταπείνωση, δηλαδή τό τα- πεινό φρόνηµα σ’ ὅλη τή ζωή τοῦ πι- στοῦ. Ὁ χριστιανός πού ἔχει ἐρωτική διάθεση γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐ- φαρµόζει σ’ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς του τό ταπεινό φρόνηµα. Αὐτός πού ἀπεφάσισε νά φορέσει τό ἔνδυ- µα τῆς ταπεινοφροσύνης, προσπαθεῖ νά ἐξαφανίσει ἀπό τή ζωή του τήν ὑ- ψηλοφροσύνη, τήν ὑπερηφάνεια, τή φιλαυτία καί ὅλα τά ἑωσφορικά πά-θη. Ἀπό τή στιγµή πού πῆρε αὐτή τή γενναία ἀπόφαση, θεωρεῖ τόν ἑαυτό του κατώτερο ἀπό κάθε ἄνθρωπο. Στήριγµα τοῦ πιστοῦ, στήν περίπτω- ση αὐτή, εἶναι ὁ Κύριος, στή βοήθεια τοῦ Ὁποίου ἐλπίζει.Εἶναι ἄλλωστε γνωστή ἡ τα- πεινοφροσύνη µερικῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας µας πού ὀνοµάσθησαν «διά Χριστόν σαλοί» Αὐτοί γιά τόν κόσµο ἦσαν τρελλοί, γιατί δέχονταν τίς ὕβρεις, τήν κακοµεταχείριση, τή λοιδορία ἀτάραχα, χωρίς νά ἀντι- δροῦν, ἐνῶ ἦσαν σώφρονες καί σο- φοί. Ἡ σοφία καί ἁγιότητά τους γι- νόταν γνωστή στό τέλος τῆς ζωῆς τους καί µετά θάνατον, ὅταν γινό- ταν γνωστόν τί οὐσιαστικά ἦσαν.Ἐπειδή εἶναι σπουδαία καί ἀ- ναγκαία ἡ µορφή αὐτή τῆς ταπείνω- σης, τῆς ἐφαρµογῆς, δηλαδή, τῆς τα- πεινοφροσύνης, τοῦ ταπεινοῦ φρονή- -20- µατος, θά προχωρήσουµε νά τήν ἐξε- τάσουµε περισσότερο στή συνέχεια.

Page Size
Bible Answer Man Hank Hanegraaff about his conversion to Orthodoxy
Famous Bible Answer Man, ex Protestant, Hank Hanegraaff talks about his conversion to the Orthodox Church.
Bible Answer Man Hank Hanegraaff about his conversion to Orthodoxy
Η απάθεια - Ισαάκ του Σύρου
Το σημάδι της απάθειας ίσως είναι τούτο: να είναι κανείς ατάραχος και άφοβος σε όλα
Η απάθεια - Ισαάκ του Σύρου
Η απάθεια - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός
Το σημάδι της απάθειας ίσως είναι τούτο: να είναι κανείς ατάραχος και άφοβος σε όλα
Η απάθεια - Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός
Page Size

 
Copyright

www.Stassinos.com * www.Stasinos.tv * www.Stasinos.com *